Algemene voorwaarden

I Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De aannemer: de tuinontwerper, Van Veen Tuinontwerpen (Elmer van Veen)
b. De opdrachtgever: degene die de opdracht geeft tot het ontwerpen van een tuin/ontwerp voor binnenbeplanting dan wel het uitwerken of doen uitwerken van een dergelijk ontwerp.
c. Tuin: iedere grond die grenst aan een bouwwerk.
d. Binnentuin/binnenbeplanting: interieurbeplanting binnen een bouwwerk.
e. Ontwerp: de door Van Veen Tuinontwerpen gemaakte indeling voor een buiten- of binnentuin.
f. Materialen: alle zaken die benodigd zijn bij het uitvoeren van een ontwerp.

II Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanbiedingen en aanbiedingen/offertes betreffende het opstellen en/of uitvoeren van een ontwerp en alle andere overeenkomsten, die zijn gesloten met Van Veen Tuinontwerpen (Elmer van Veen) tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht anders is overeengekomen.
b. Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere bepalingen daarvan door de aannemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
c. Door het accepteren van offertes, of door het sluiten van een overeenkomst met de aannemer, doet de opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden en aanvaardt zij de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de aannemer.
d. De opdrachtgever die eenmaal onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden met de aannemer een overeenkomst heeft gesloten, op welke wijze dan ook tot stand gekomen, stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

III Overeenkomsten
a. De overeenkomst dient altijd schriftelijk te worden vastgelegd. Een afschrift van de schriftelijke overeenkomst wordt aan de opdrachtgever verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst maakt deze overkomst echter niet nietig.
b. In de overeenkomst worden in ieder geval afspraken gemaakt met betrekking tot; de prijs voor de opdracht, de te gebruiken materialen en de te verrichten werkzaamheden.
c. Het risico van de juiste uitvoering van telefonisch of per fax of per computer gegeven opdrachten berust bij de opdrachtgever.

IV Offertes
a. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht.
b. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven; ‘de prijs, de te gebruiken materialen en de te verrichten werkzaamheden.
c. De offerte is geheel vrijblijvend, tenzij de offerte schriftelijk is gedaan met een in de offerte concreet genoemde acceptatietermijn.

V Verplichtingen van de opdrachtgever
a. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over:
– de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen);
– het terrein waarop/de ruimten waarbinnen het werk moet worden uitgevoerd;
– voldoende gelegenheid voor aan – en afvoer van materialen en hulpmiddelen;
– aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines en water.
b. De benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van de opdrachtgever.
c. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

VI Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
a. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, evenals voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
b. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daarvoor veroorzaakte schade.
c. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikking van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever.
d. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
e. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het terrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn/waren, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

VII Verplichtingen van de aannemer
De aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De aannemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De aannemer is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven aanwijzingen op te volgen.

VIII Aansprakelijkheid van de aannemer
a. De aannemer is aansprakelijk voor directe schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, indien en voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan grove schuld of opzet van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
b. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook, zoals bedrijfsschade (bedrijfsstoringen en andere onkosten, verlies van inkomsten e.d.), schade als gevolg van persoonlijk letsel of waardevermindering van zaken. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat op de factuur staat vermeld.
c. De maten en schaal die door de aannemer in zijn ontwerp zijn gehanteerd, zijn uitsluitend bij benadering en daardoor exclusief enige marge. De aannemer is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat er een afwijking van de maten en schaal in het ontwerp is, ook niet indien de opdrachtgever het ontwerp door derden laat uitvoeren. Ingeval van een marge, zal de uitvoering van het ontwerp in overleg met de aannemer dan wel de uitvoerder worden aangepast. De opdrachtgever kan in welk geval dan ook, geen aanspraak maken op enige vergoeding van schade hoegenaamd ook, die mocht ontstaan door een afwijking van de maten en schaal in het ontwerp.

IX Termijnen en uitvoeringsduur
a. De termijn voor levering van het ontwerp dan wel van materialen, geschiedt uitsluitend bij benadering. Indien de bepaalde termijn niet haalbaar blijkt, dan zal de opdrachtgever zich inspannen zo spoedig mogelijk alsnog het ontwerp dan wel de materialen te leveren.
b. De datum die bepaald is voor de aanvang dan wel voortzetting van de door de aannemer te verrichten uitvoeringswerkzaamheden, geldt uitsluitend onder het voorbehoud dat externe omstandigheden hieraan niet in de weg zullen staan. De aannemer zal met de uitvoeringswerkzaamheden een aanvang nemen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.
c. De termijn waarbinnen de uitvoering van het werk dient te zijn voltooid, geschiedt uitsluitend bij benadering.
d. Bij overschrijding van één der bovenstaande termijnen kan de opdrachtgever in welk geval dan ook, geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, hoegenaamd dan ook.

X Meer en minder werk
a. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats;
– Ingeval van wijzigingen in de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering;
– Ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
c. Wijzigingen van de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen plaatsvinden in overeenstemming met met het artikel XI bepaalde. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de aannemer op verrekening van meer en minder werk, onverlet.

XI Gewijzigde uitvoering
a. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt, in overleg met de andere partij. De aannemer wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer of minder werk verrekend.
b. Indien na het sluiten van de overeenkomst aanvullende afspraken worden gemaakt dan wel wijzigingen worden overeengekomen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, dan binden deze de aannemer slechts indien deze afspraken dan wel wijzigingen uitdrukkelijk schriftelijk door hem zijn bevestigd dan wel door hem worden uitgevoerd. Een overeengekomen aanvulling of wijziging wordt verrekend als meer en minder werk.
c. Een eventuele aanvulling dan wel wijziging zal slechts gelden voor de overeenkomst waarvoor deze uitdrukkelijke aanvulling dan wel wijziging werd overeengekomen.

XII Betaling
a. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum van de declaratie. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 2% per maand verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
b. De opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen.
c. Ingeval de opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever boven de verschuldigde rente kosten verschuldigd ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen incassokosten. Deze incassokosten worden berekend volgens het geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch bedragen minimaal € 500,– onverminderd het recht voor de aannemer om de eventuele meerdere, werkelijk gemaakte incassokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Daarnaast draagt de opdrachtgever de kosten voor de gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van betaling, indien daartoe door de aannemer wordt overgegaan.
d. Uit het enkele feit dat de aannemer zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de incassokosten.

XIII Prijzen
a. Tenzij anders wordt vermeld, geschieden prijsopgaven door de aannemer onder voorbehoud van prijswijzigingen.
b. Indien na de datum van de offerte c.q. na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden optreden die van invloed zijn op de overeengekomen prijs, zoals verhogingen in de prijs van materialen, is de aannemer gerechtigd deze verhogingen door te berekenen in de prijs.

XIV Eindafrekening
a. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de aannemer de eindafrekening in.
b. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al wat partijen over en weer als gevolg van van de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. in de eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen:
– de aannemingssom;
– een specificatie van meer en minder werk
– een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben en hadden.
c. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiende uit het in het vorige lid bedoelde overzicht, wat reeds is betaald in mindering te brengen.
d. De aannemer is bevoegd het bedrag van de eindafrekening op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien en voor zover de betaling plaatsvindt na de onder artikel XIII aangegeven vervaldag.

XV In gebreke blijven van de opdrachtgever
a. Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin laat onverlet het recht van de aannemer op vergoeding van de schade, kosten en interessen.
b. Indien gedurende de op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van de aannemer.

XVI In gebreke blijven van de aannemer
a. Indien de aannemer zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal de opdrachtgever hem aanmanen om zo spoedig de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.

XII Eigendom
a. De door de aannemer aan de opdrachtgever overhandigde ontwerpen blijven altijd het eigendom van de aannemer.
b. De opdrachtgever mag de hem door of vanwege de aannemer verstrekte ontwerpen uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het werk waarvoor de ontwerpen zijn opgesteld.
c. De opdrachtgever zal het werk naar de plannen, ontwerpen en schetsen van de aannemer niet anders uitvoeren of doen uitvoeren dan onder directie van de aannemer, tenzij met diens toestemming.
d. In geen enkel geval is het de opdrachtgever toegestaan het ontwerpen aan te wenden of te doen aanwenden voor herhaling van het werk ten behoeve van derden. Het bepaalde in de eerste volzin geldt niet indien het gebruikte enkel strekt tot het in standhouden van het oorspronkelijke werk.

XIII Auteursrechten
a. De aannemer heeft het uitsluitende recht om zijn ontwerpen openbaar te maken en te vermenigvuldigen.
b. De opdrachtgever zal de hem door of vanwege de aannemer ter hand gestelde ontwerpen niet overdragen of in handen stellen van derden, behoudens voorzover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het werk.

XIX Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen de aannemer en de opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing..

XX Geschillen
Ieder geschil, voortvloeiende uit de tussen de aannemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, offerte/aanbieding, dan wel nadere overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.